Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Naknada za troškove stanovanja – za korisnike koji ispunjavaju uvjet prihoda

Pravo na naknadu za troškove stanovanja za korisnike koji ispunjavaju uvjet prihoda iz Odluke, regulirano je člancima 14. do 25. ove Odluke:

 

Pravo na naknadu za troškove najamnine

                               Članak 14.

Pravo na naknadu za troškove najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

 •     Korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
 •     Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu Grada,
 •     Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe te
 •     Korisnik stana – koji ostvaruje pravo na smještaj u socijalni stan u vlasništvu Grada.

Status korisnika stana – najmoprimca dokazuje se Ugovorom o najmu stana, presudom nadležnog suda koji zamjenjuje taj Ugovor ili drugom pravovaljanom ispravom.

 

                               Članak 15.

 Najmoprimac iz članka 14. alineja 1., 2. i 4. ove Odluke, može ostvariti pravo na naknadu za troškove najamnine u punom iznosu ako ispunjava uvjet prihoda.

Najmoprimac iz članka 14. alineja 1., 2. i 4. ove Odluke, nema pravo na naknadu za troškove najamnine ako:

 •      stan ili dio stana daje u podnajam,
 •      on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje,
 •      ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

 

                               Članak 16.

Najmoprimac iz članka 14. alineja 3. ove Odluke može ostvariti pravo na naknadu za troškove najamnine, ako ispunjava uvjet prihoda.

 

                               Članak 17.

Neovisno o kvadraturi stana koju korisnik iz članka 14. alineje 3. ove Odluke koristi i visini mjesečne najamnine koju isti plaća, Grad Pazin će mu isplaćivati naknadu za najamninu, prema broju članova kućanstva na sljedeći način:

– za samca u visini od 300,00 kuna mjesečno,

– za dvočlano kućanstvo u visini od 350,00 kuna mjesečno,

– za tročlano kućanstvo u visini od 400,00 kuna mjesečno,

– za četveročlanu kućanstvo u visini od 450,00 kuna mjesečno,

– za peteročlano i svako daljnje kućanstvo u visini od 500,00 kuna mjesečno.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na naknadu za troškove najamnine ako:

 • ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),
 • stan ili dio stana, daje u podnajam,
 • on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,
 • ako je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u ravnoj liniji.

Pravo na naknadu za troškove najamnine i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem

 

 Pravo na naknadu za troškove komunalne naknade

                                 Članak 18.

Pravo na naknadu za troškove komunalne naknade u punom (100%) iznosu ima korisnik ako ispunjava uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove komunalne naknade i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

 

Pravo na naknadu za troškove električne energije

                                   Članak 19.

Pravo na naknadu za troškove električne energije priznaje se korisniku ako ispunjava uvjet prihoda.

Naknadu za troškove električne energije ostvaruje:

 •      samac u visini do 90,00 kuna mjesečno,
 •      dvočlano kućanstvo u visini do 120,00 kuna mjesečno,
 •      tročlano kućanstvo u visini do 150,00 kuna mjesečno,
 •      četveročlano kućanstvo u visini do 180,00 kuna mjesečno.

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos iz prethodnog stavka povećava se za po 30,00 kuna mjesečno.

Pravo na naknadu za troškove električne energije i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

 

Pravo na naknadu za troškove grijanja (toplinske energije)

                                     Članak 20.

Pravo na naknadu za troškove grijanja (toplinske energije) u razdoblju sezone grijanja od 1.11. do 31.03., priznaje se korisniku ako ispunjava uvjet prihoda.

Naknadu za troškove grijanja (toplinske energije) ostvaruje:

 •      samac u visini do 90,00 kuna mjesečno,
 •      dvočlano kućanstvo u visini do 120,00 kuna mjesečno,
 •      tročlano kućanstvo u visini do 150,00 kuna mjesečno,
 •      četveročlano kućanstvo u visini do 180,00 kuna mjesečno.

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos iz prethodnog stavka ovog članka povećava se za po 30,00 kuna mjesečno.

Pravo na naknadu za troškove grijanja (toplinske energije) i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

 

Pravo na naknadu za troškove vodnih usluga

                                       Članak 21.

Pravo na naknadu za troškove vodnih usluga, priznaje se korisniku ako ispunjava uvjet prihoda.

Naknadu za troškove vodnih usluga ostvaruje:

 •       samac u visini do 60,00 kuna mjesečno,
 •       dvočlano kućanstvo u visini do 70,00 kuna mjesečno,
 •       tročlano kućanstvo u visini do 80,00 kuna mjesečno,
 •       četveročlano kućanstvo u visini do 90,00 kuna mjesečno.

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos iz prethodnog stavka ovog članka povećava se za po 10,00 kuna mjesečno.

Pravo na naknadu za troškove vodnih usluga i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

 

Pravo na druge troškove stanovanja – naknadu za troškove odvoza komunalnog otpada

                                           Članak 22.

Pravo na druge troškove stanovanja – naknadu za troškove odvoza komunalnog otpada u punom (100%) iznosu priznaje se korisniku ako ispunjava uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove odvoza komunalnog otpada i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

 

Pravo na druge troškove stanovanja – naknadu za troškove zajedničke pričuve

                                            Članak 23.

Pravo na druge troškove stanovanja – naknadu za 50% osnovnog iznosa troškova zajedničke pričuve, priznaje se korisniku ako pravovaljanom ispravom dokaže da je vlasnik stana i ispunjava uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove zajedničke pričuve i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

 

                                           Članak 24.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja iz članka 13. ove Odluke nema korisnik ako:

 •  samac ili član kućanstva ima  u  vlasništvu  drugi  stan ili kuću,  osim  stana  ili  kuće koju  koristi  za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za      podmirenje osnovnih životnih potreba odnosno podmirivanje troškova stanovanja, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila,   umjetnička djela i sl.),
 •  je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati podmirivanje troškova stanovanja u iznosima propisanim ovom Odlukom i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,
 •  je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva za podmirivanje troškova stanovanja u iznosima propisanim ovom Odlukom,
 •  je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,
 •  korisnik osobno ili radno sposobni članovi njegovog kućanstva nisu evidentirani kao nezaposlene osobe pri nadležnoj službi za zapošljavanje, odnosno ako imaju prilike privremenim,  sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti drugi prihod,
 •  može osigurati plaćanje troškova stanovanja po drugoj osnovi.

Odredbe iz stavka 1. alineje 5. ne odnose se na:

 •    osobu kojoj nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja,
 •    dijete od navršene 15. godine života dok se redovito školuje, odnosno mlađeg punoljetnika do završetka redovitog školovanja, a najduže do navršene 29. godine života,
 •    trudnicu i rodilju do šest (6) mjeseci nakon poroda te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do navršenih 10 godina života    te roditelja koji koristi posvojiteljski dopust,
 •    osobu potpuno nesposobnu za rad,
 •    osobu koja ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu,
 •     nezaposlenog člana kućanstva bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, ako takav način skrbi o djetetu, odnosno odrasloj osobi               nadomješta institucionalnu skrb po Zakonu,
 •     nezaposlenog člana kućanstva koji skrbi za dijete predškolske dobi kojemu skrb nije moguće osigurati uz pomoć treće osobe ili u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Iznos naknade za troškove stanovanja iz članka 13. ove Odluke umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

 

                                      Članak 25.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva koji je korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja iz ove Odluke (prema Zakonu ili iznad zakonskog standarda), a koji odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, od prvog dana sljedećeg mjeseca ukida se pravo na naknadu za troškove stanovanja, odnosno kućanstvu se pravo na naknadu za troškove stanovanja umanjuje za pripadajući udio toga člana.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva koji je korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja iz ove Odluke (prema Zakonu ili iznad zakonskog standarda) od prvog dana sljedećeg mjeseca ukida se pravo na naknadu za troškove stanovanja, odnosno kućanstvu se pravo na naknadu za troškove stanovanja umanjuje za pripadajući udio tog člana kućanstva, ako se iz neopravdanih razloga ne odazove pozivu Grada za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

U radovima za opće dobro iz stavka 2. ovoga članka, radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja iz ove Odluke (prema Zakonu ili iznad zakonskog standarda) može sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.

Osobe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nemaju pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja (prema Zakonu ili iznad zakonskog standarda), odnosno za uvećanje iznosa prava na naknadu za troškove stanovanja za kućanstvo i prava na troškove ogrjeva u sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.

Ured državne uprave je dužan jednom mjesečno dostavljati Gradu podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.

Grad je dužan Centru jednom mjesečno dostavljati podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, koji su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Odredbe stavaka 1. do 6. ovoga članka ne odnose se na osobe iz članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja – uvjet prihoda 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.