Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja uređeno je člancima 16. do 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina i odnosi na  najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne  usluge, troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, naknadu za uređenje voda, električnu energiju, odvoz komunalnog otpada i osnovni iznos zajedničke pričuve.

 

Članak 16.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade koji ostvaruje socijalni uvjet i uvjete iz članka 8. stavka 1. ove Odluke.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku koji ispunjava uvjet prihoda i  uvjete iz članka 8. stavka 3. ove Odluke.

Naknada za troškove stanovanja odnosi se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne  usluge, troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, naknadu za uređenje voda, električnu energiju, odvoz komunalnog otpada i osnovni iznos zajedničke pričuve.

Iznos za financiranje troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva jednom godišnje propisuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave.

Članak 17.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđenu člankom 16. stavak 3. ove Odluke Grad će korisniku zajamčene minimalne naknade koji ispunjava socijalni uvjet priznati mjesečno u visini od 40% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu od strane Zavoda.

Iznimno, pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđenu člankom 16. stavak 3. ove Odluke Grad će korisniku koji ispunjava uvjet prihoda priznati mjesečno u visini od 40% iznosa zajamčene minimalne naknade koja je  u Zakonu utvrđena  za  samca odnosno kućanstvo.

Ako su troškovi stanovanja manji od 40 % iznosa zajamčene minimalne naknade, naknada za troškove stanovanja korisniku se priznaje u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Grad će u cijelosti ili djelomično temeljem priloženih računa, u ime korisnika vršiti izravno plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi na području Grada koja je pružila/izvršila uslugu za troškove stanovanja.

Naknada za troškove slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce, isplaćuje se temeljem ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika i prijavljenog nadležnoj poreznoj upravi na IBAN / žiro-račun najmodavca.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi ogrjeva korisnika koji se griju na drva i u opravdanim slučajevima i drugi troškovi stanovanja isplaćuju se izravno na račun korisnika.

Članak 18.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja nema korisnik uvjeta prihoda ako:

– samac ili član kućanstva ima  u  vlasništvu  drugi  stan ili kuću,  osim  stana  ili  kuće koju  koristi  za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba odnosno podmirivanje troškova stanovanja, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.),

– je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati podmirivanje troškova stanovanja u iznosima propisanim ovom Odlukom i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,

– je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

– ako je samac raskinuo ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka radi priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja.

– samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava nije omogućio uvid u prihod ili imovinu

– se nezaposleni radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ne nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba prema zakonu kojim se uređuje tržište rada najmanje mjesec dana prije podnošenja zahtjeva

– je samac korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju Zakona

–  je samac otkazao ugovor o radu u razdoblju od tri mjeseca prije pokretanja postupka radi priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja.

Iznos naknade za troškove stanovanja umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva za:

– nezaposlenog radno sposobnog i djelomično radno sposobnog člana kućanstva koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri službi nadležnoj za zapošljavanje najmanje mjesec dana prije podnošenja zahtjeva

– člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora

–  člana kućanstva koji je otkazao ugovor o radu u razdoblju od tri mjeseca prije pokretanja postupka radi priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja.

Odredbe iz stavka 1. alineje 6. i stavka 2. alineje 1. ovoga članka ne odnose se na:

  1. osobu kojoj nedostaje najviše pet godina do stjecanja prava na starosnu mirovinu prema propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje
  2. dijete nakon navršene 15. godine dok se redovito školuje, a najduže do navršene 26. godine
  3. trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda, roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana, blizance do tri godine ili ima troje i više djece do navršenih deset godina te roditelja koji koristi posvojiteljski dopust
  4. osobu kojoj je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
  5. nezaposlenog člana kućanstva bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije sposoban skrbiti o sebi, ako takav način skrbi nadomješta institucionalnu skrb po ovom Zakonu ili
  6. nezaposlenog člana kućanstva koji skrbi za dijete predškolske dobi, kojemu skrb nije moguće osigurati uz pomoć treće osobe ili u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Zahtjev za nak. za trošk. stanovanja, socijalni uvjet

Zahtjev za nak. za trošk. stanovanja,uvjet prihoda