Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izvješće o održanoj javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

KLASA: 350-02/18-01/06

URBROJ: 2163/01-07-03-21-47

Pazin, 24. lipnja 2021.

 

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina kao nositelj izrade zajedno s izrađivačem plana izradio je

I Z V J E Š Ć E

o održanoj javnoj raspravi u postupku donošenja

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

SADRŽAJ:

 • PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE
 • POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI
 • POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA PRIHVAĆENI
 • POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, OPIS MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG UPU UTZ RAVNE – ODREĐENJE O NJIHOVU PRIHVAĆANJU,  DJELOMIČNOM PRIHVAĆANJU, NEPRIHVAĆANJU ILI AKO NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM
 • POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM

PRILOZI

 • Preslika zaključka gradonačelnika Grada Pazina o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog
  plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne
 • Preslika obavijesti o javnoj raspravi pozvanim sudionicima
 • Preslike objave javne rasprave
 • Preslika popisa prisutnih na javnom izlaganju
 • Preslika zapisnika s javnog izlaganja
 • Preslike primjedbi, očitovanja i prijedloga sudionika javne rasprave

UPU UTZ Ravne_Izvjesce o javnoj raspravi

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike