Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” temeljem Odluke o  izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/16. i 30/16.)

       – Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina temeljem Odluke o  izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 26/17.)

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar II” temeljem Odluke o  izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar II” (“Službene novine Grada Pazina” broj 26/17.)

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin temeljem Odluke o  izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav,  prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prijedlozi plana na javnoj raspravi:

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.