Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada  IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj SN_39/20)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja “Ciburi – Heki” temeljem Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja “Ciburi – Heki”(“Službene novine Grada Pazina” broj  SN_33/20)

– Izrada Detaljnog plana uređenja “Centar sjever I – Izmjene i dopune”  temeljem Odluke predstavničkog tijela o izradi plana (“Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u šumi i Tinjan” broj SN_10/08)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav,  prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prijedlozi plana na javnoj raspravi:

-Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina Klasa: 350-02/18-01/06, URBROJ:2163/01-01-01-21-33 od 19. svibnja 2021. godine, a nakon Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne (“Službene novine Grada Pazina” broj SN_46/2020)

Prostorni planovi stavljeni van snage:

Odlukom Gradskog vijeća donesenom na sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine, objavljenom u Službenim novinama Grada Pazina broj 43/20 Detaljni plan uređenja “Stari Pazin” Pazin stavljen je van snage.

Odlukom Gradskog vijeća donesenom na sjednici održanoj 5. studenog 2019. godine, objavljenom u Službenim novinama Grada Pazina broj 48/19 Detaljni plan uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin stavljen je van snage.

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike