Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu Referenta za poslove pisarnice

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u službu Referenta za poslove pisarnice KLASA: 112-01/20-01/06, URBROJ: 2163/01-05-01-20-1 od 3. ožujka 2020. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 24/20, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranicama i oglasnim pločama Grada Pazina dana 4. ožujka 2020. godine, da se postupak Javnog natječaja obustavlja do daljnjega zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a sve sukladno Uputama za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-3 od 19. ožujka 2020. godine, te Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. godine.

O nastavku provedbe Javnog natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte te na web stranicama Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.