Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Arheološka istraživanja na višeslojnom lokalitetu u Bermu

Program arheoloških istraživanja na višeslojnom lokalitetu u Bermu u 2019. godini provodila  je Služba za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda pod vodstvom Josipa Višnjića. Arheološka istraživanja provedena 2019. godine, nastavak su istraživanja iz 2013., 2017. i 2018. godine. Tijekom istraživanja 2013. godine istražene su dvije probne arheološke sonde dimenzija 4×4 m. Jedna je bila pozicionirana na samom istočnom rubu područja nekropole istraženog 1883., dok se druga sonda nalazila na povišenom platou, sjeverno od tada istraženih dijelova nekropole. Njezin položaj odabran je u cilju definiranja karaktera neistraženog područja lokaliteta, a u njezinom jugozapadnom dijelu otkriven je grob ukopan u matičnu stijenu. U matičnoj stijeni isklesana je kružna jama unutar koje je bila postavljena žara s poklopnicom.

Probno arheološko sondiranje u 2017. godini nastavljeno je s istočne strane sonde 2 koja je istraživana 2013. godine. Istražena je sonda dimenzija cca 7×4 m u kojoj je dokumentirano više zemljanih slojeva, rupe za fiksiranje stupova te glinena podnica. Iskopana dubina sonde od hodne površine do matične stijene na određenim je mjestima iznosila i više od dva metra. U sondi su parcijalno istraženi dijelovi objekta, za sada nepoznate namjene, definiranog podnicom izrađenom od nabijene gline i rupama za nosive grede konstrukcije kuće, odnosno pripadajućeg krovišta.

Arheološka sonda iz 2018. godine imala je oblik slova L dimenzija 2x6x4x3 m, a bila je pozicionirana na prostoru istočno od sonde istražene 2017. g. Istraživanjima je potvrđeno pružanje objekta detektiranog istraživanjima prethodne godine i dalje na istok, a potvrda za takav zaključak nalazi se u činjenici da se već spomenuta vapnena podnica pojavljuje i na prostoru istraženom 2018. godine. U sondi je dokumentirano više zemljanih slojeva, a dubina sonde je, kao i prethodne godine, ponegdje dosezala i više od 2 m. Većina zemljanog sloja je nastala erozijom, odnosno skliznućem s viših dijelova brijega. Više promjena se javlja na pola metra od matične stijene. Zanimljivost istraživanja u 2018. godini leži u činjenici da je prvi puta detektirana višeslojnost lokaliteta koja pokriva dugo razdoblje od ranog do kasnog željeznog doba.

U 2019. godini istražene su dvije arheološke sonde. Prva od njih (sonda 4) pozicionirana je istočno od prostora istraženog 2018. godine i imala je dimenzije 4 x 4 m. Istraživanjima je potvrđeno kako je i na ovom dijelu nalazišta u razdoblju željeznog doba funkcionirao objekt, čije je postojanje potvrđeno i rupama za nosive grede konstrukcije kuće. U sondi je dokumentirano više zemljanih slojeva, a dubina sonde je dosezala nešto manje od dva metra. Većina zemljanog sloja je nastala erozijom, odnosno skliznućem s viših dijelova brijega. Više promjena se javlja na pola metra od matične stijene. Druga arheološka sonda (sonda 5), dimenzija 2 x 2 m, istražena je na nižem platou parcele, 15-ak metara istočnije od zone nekropole istražene 1883. godine. U sondi vrlo jednostavne stratigrafije, na svega nekoliko centimetara dubine došlo se do matične stijene, u čijim su škrapama pronađena i istražena tri žarna groba.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike