Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Zakonske odredbe

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93, NN 38/09)

Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)

Zakon o muzejima (NN 110/15)

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.