Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Akti Gradonačelnika

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike i druge opće akte, zaključke i rješenja kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

AKTI O UPRAVLJANJU IMOVINOM ZA 2016. pdf

AKTI O UPRAVLJANJU IMOVINOM 2015.docx

AKTI O UPRAVLJANJU IMOVINOM 2014.docx

AKTI O UPRAVLJANJU IMOVINOM 2013..doc

AKTI O UPRAVLJANJU IMOVINOM 2012..doc

AKTI O UPRAVLJANJU IMOVINOM 2011..doc

AKTI O UPRAVLJANJU IMOVINOM 2010.doc

 

Popis korisnika donacija i sponzorstva 1.1.-31.12.2017..pdf

Popis korisnika donacija i sponzorsva 1.1.-31.12.2016..pdf

Popis korisnika donacija i sponzorstva 2015. 

Popis korisnika donacija i sponzorstva 2014.doc

Popis korisnika donacija i sponzorstva 2013.doc

 

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.