Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Sustav zaštite od požara uređen je Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.). Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar i dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.
Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona i odlukama JLP(R)S.
Vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su: osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu; poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara; posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.

Dokumenti zaštite od požara lokalne i područne (regionalne) razine su planovi zaštite od požara te provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave.
Procjena ugroženosti od požara je postupak utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera. Temeljem Procjene određuju se mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara te mjere za učinkovito gašenje koje proizlaze iz činjeničnih posebnosti predmetne procjene ugroženosti.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 125/19.) vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području Grada Pazina i susjednih Općina operativno djeluju Javna vatrogasna postrojba Pazin i Dobrovoljna vatrogasna društva Pazin, Lupoglav, Gračišće i Tinjan koja djeluju kao potpora Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin. Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, Javna vatrogasna postrojba Pazin, Dobrovoljna vatrogasna društva, te profesionalne ili dobrovoljne vatrogasne postrojbe iz gospodarstva, članice su Područne vatrogasne zajednice Pazin.
Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara Grada Pazina donijelo je Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 26.10.2021. godine (Službene novine broj 43/21.).

1.    Procjena ugroženosti od požara za Grad Pazin

2.   Plan zaštite od požara Grada Pazina – ažuriran 2022.

3.   Zakon o zastiti od pozara NN 92-10

 

Sustav civilne zaštite