Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.,118/18., 31/20. i 20/21.) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Grad Pazin uspostavio je racionalan i učinkoviti sustav civilne zaštite koji osigurava uspješno izvršavanje mjera i aktivnosti civilne zaštite. Grad raspolaže s dovoljnim operativnim snagama civilne zaštite, te pravnim osobama koje se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju posljedica velikih nesreća na gradskom području.

Temeljem važećih zakonskih propisa doneseni su planski dokumenti i drugi akti iz područja civilne zaštite:

  1. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 30/19.)
  2. Plan djelovanja civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 35/20.)
  3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/19.)
  4.  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 29/21.)
  5. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 36/15.)
  6. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2021. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/22.)
  7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2020. do 2023. godine  (“Službene novine Grada Pazina” broj 6/20.)
  8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2022. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/22.)

Zakon o sustavu civilne zaštite

 

Sustav civilne zaštite