Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Grad Pazin, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
– dužan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
– dužan je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne može odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
– za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organizira sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona i posebnih propisa.
– u slučaju velike nesreće Stožer civilne zaštite Grada Pazina organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona i posebnih propisa.

Grad Pazin je temeljem važećih zakonskih propisa donio planske dokumente i druge akte iz područja civilne zaštite:

1.     Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 6/15.)
2.    Plan zaštite i spašavanja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/15.)
3.    Plan civilne zaštite Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/15.)
4.    Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 46/14.)
5.    Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Pazina(„Službene novine Grada Pazina“ broj 4/08.),

6.    Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/13. i 7/15.)

7.     Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 36/15.)

8.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine (“Službene novine Grada Pazina” broj 11/16.)

9.    Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2015. godinu (“Službene novine Grada Pazina” broj 11/16.)

10.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu (“Službene novine Grada Pazina” broj 11/16.)

        Zakon o sustavu civilne zaštite

 

Sustav civilne zaštite

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.