Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjera za pomoć ugostiteljskim objektima tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Ovim se mjerom uređuje potpora ugostiteljskim objektima na području Grada Pazina za nabavu ili najam opreme za rad terasa u zimskim mjesecima 2020. godine. Pod pojmom opreme podrazumijeva se: vanjska grijalica za ugostiteljske objekte (plinske,  električne ili sl.), deke za prekrivanje gostiju, šatori (gazebo ili slično).

Privremene pokretne naprave i stvari (šatori, gazeba i sl.) ne smiju se postavljati bez odobrenja nadležnog odjela Grada. Po vrsti materijala, obliku i veličini moraju biti primjerene lokaciji tako da ne nagrđuju opći izgled ulice i tog dijela Grada, te moraju zadovoljiti ostale uvjete s aspekta dimenzija i sigurnosti.  Zahtjevu za izdavanje odobrenja podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu.

Potpore se odobravaju u visini od 40% vrijednosti prihvatljivih troškova (PDV se priznaje poduzetnicima koji nisu u sustavu PDV-a) a najviše do 5.000,00 kuna po jednom korisniku, a potpore odobrava Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, temeljem Zahtjeva, zaključno do 31. prosinca 2020. godine.

Navedene potpore smatraju se potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”).

Zaključak ugostitelji.pdf

Zahtjev – ugostitelji.pdf

Skupna izjava 2020. ugostitelji.pdf

Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.