Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Mjesečna arhiva za ožujak, 2017

Mjesečna arhiva za ožujak, 2017

Obavijest o početku radova u Muntriljskoj ulici

U ponedjeljak, 27. ožujka 2017. godine započeti će radovi na uređenju parkirališta i javnih površina u Muntriljskoj ulici. Radovi će obuhvatiti rekonstrukciju podloge i asfaltiranje parkirališta te obilježavanje parkirnih mjesta. U sklopu tog zahvata biti će uklonjena stabla koja svojim plitkim korijenovim sustavom čine štetu na parkirnoj površini, a zamijeniti će se novima s prethodno dobro pripremljenim tlom. U planu je također uređenje prostora za kontejnere te rekonstrukcija toplovodne i vodovodne mreže. Tijekom izvođenja radova, koji se planiraju izvesti do 15. travnja tekuće godine, neće biti moguće parkirati u tom dijelu Muntriljske ulice pa je stanarima s povlaštenom parkirnom kartom ostavljena mogućnost korištenja besplatnog parkiranja na svim javnim parkiralištima u gradu koja su pod naplatom.

 

Grad Pazin se priključuje akciji „Sat za planet Zemlju“

Grad Pazin će se i ove godine uključiti u akciju Sat za planet Zemlju, simboličnim gašenjem javne rasvjete u centru grada Pazina odnosno u ulici 25. rujan, na Trgu slobode i u Parku istarskih velikana te isključenjem rasvjete zvonika Župne crkve Sv. Nikole, 25 ožujka 2017. godine, u vremenu od 20:30 do 21:30 sati.                         Pozivaju se građani Grada Pazina da se pridruže akciji u subotu, 25. ožujka 2017. godine u 20:30 sati, gašenjem svijetla u svojim domovima na sat vremena. Saznajte više »

Raspisan Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine

Pozivaju se udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, da se prijave na natječaj za financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Saznajte više »

Sastanak gradonačelnika s predstavnicima HŽ-a na temu novog voznog reda

20. ožujka 2017. godine, održan je sastanak gradonačelnika Renata Krulčića s predstavnicima HŽ Putničkog prijevoza kojem su prisustvovali Željko Tulić, voditelj Regionalne jedinice Jadran – Podregija Rijeka, Silvano Otočan, glavni povjerenik Sindikata Željezničara Hrvatske – Podružnica Pula, Mauricio Zović, voditelj Prometnog centra Pula i Saša Rubanov, predsjednik radničkog vijeća za Regionalnu jedinicu Jadran – Podregija Rijeka.

Saznajte više »

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 3. stavka 1. točke 3. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/07., 21/09., 19/10. i 22/12.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Pazina

I. Daje se u zakup prikupljanjem pismenih ponuda poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju i na I. katu zgrade u ulici Prolaz Ernesta Jelušića 1, koji se nalazi u etažiranoj zgradi u II. zoni, izgrađenoj na k.č. br.1050 zgr. (N.I.k.č.2396/2), upisanoj u z.k.ul.br.970, poduložak 2, k.o. Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 92,40 m2. Poslovni prostor ima energetski razred E.

GRUPA djelatnosti VI. – uredski prostor tijela JLS, političkih stranaka, udruženja građana, neprofitnih organizacija i ustanova
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA VI. je 14,50 kn/m2 mjesečno

II. Početni iznos zakupnine utvrđen je kao početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor po m2.
U iznos zakupnine nisu uračunati režijski troškovi (grijanje, električna energija, voda, telefon, odvoz smeća i dr.) niti druga davanja (komunalna naknada) i porezi (PDV).
Zakupnina se plaća na temelju dostavljenog računa ili uplatnice.
Ugovorena zakupnina u kunama u odgovarajućoj protuvrijednosti EUR-a na dan zaključenja Ugovora usklađuje se sa promjenama tečaja EUR bez izmjene ugovora o zakupu, kada se poveća tečaj EUR za više od 5% u odnosu na tečaj kune koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.
Odnos kune prema EUR utvrđuje se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.
Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana narednog mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja.
Ako se za vrijeme trajanja Ugovora, zbog izmjene propisa na temelju kojih se određuje zakupnina ili zbog odluke nadležnih tijela, promijeni visina zakupnine, zakupnik će plaćati tako izmijenjenu zakupninu bez izmjene ugovora a na temelju izračuna i obavijesti zakupodavca.

III. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina. Protekom roka zakupci, koji u potpunosti izvršavaju obveze iz ugovora o zakupu, ostvarit će pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu bez javnog natječaja.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Uređenje kao i održavanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti u cijelosti tereti zakupnika bez prava na povrat troškova. Za slučaj investicijskog ulaganja u poslovni prostor potrebna je prethodna suglasnost zakupodavca o čemu će se zaključiti poseban ugovor.
U posjed poslovnog prostora zakupnik stupa odmah po potpisu ugovora o zakupu.
Ugovor o zakupu je najpovoljniji ponuditelj dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od poziva Zakupodavca.

IV. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je ponuđeni najviši iznos mjesečne zakupnine po m2.

V. Pravo na podnošenje pisane ponude za obavljanje namijenjene djelatnosti imaju poslovno sposobne fizičke osobe-državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH.

Pisana ponuda mora sadržavati:

a) – za fizičke osobe – ime i prezime, prebivalište, dokaz o državljanstvu, OIB,
– za obrtnike – obrtnicu, Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga obrta ne stariju
od 7 dana, OIB,
– za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi za zastupanje i rješenje o upisu
u sudski registar, Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju od
7 dana, OIB,
/svi s dokazom – odobrenjem, rješenjem, upisom- da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja – trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status/

b) iznos ponuđene mjesečne zakupnine po m2,

c) dokaz o uplaćenom garantnom pologu,
(kopija virmana, e-izlist, uplatnica i sl.)
/garantni polog se uplaćuje u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiro-račun Grada Pazina – Proračun IBAN HR7823400091832100002 PBZ, poziv na broj HR68-7811-OIB, sa naznakom »garantni polog- natječaj za zakup»; izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem; po zaključenju ugovora o zakupu garantni polog se uračunava u zakupninu/

d) broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa natjecatelju koji ne uspije na natječaju,

e) dokaz o podmirenju svih obveza po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pazinu,
(potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina),
/neće se razmatrati ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Pazinu ni ponude ponuditelja koji u vlasništvu imaju druge tvrtke i(li) obrte koji imaju dugovanja prema Gradu Pazinu/,

f) izjavu ponuditelja kojom:
– prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o upravljanju poslovnim prostorom u
vlasništvu Grada Pazina te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje
u zakup;
– preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni
o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i
poslovodstva bez naloga,
– će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu pružiti Gradu Pazinu instrument osiguranja
plaćanja javnobilježnički ovjerenu običnu zadužnicu u visini šestomjesečnog iznosa
ugovorene zakupnine.

VI. Ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava kojom stranke suglasno utvrđuju da Zakupodavac može temeljem ugovora o zakupu izvršiti neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini Zakupnika radi naplate dužne zakupnine odnosno pokrenuti ovršni postupak radi raskida – otkaza ugovora i predaje poslovnog prostora Zakupodavcu.
Zakupnik je dužan ugovor o zakupu podnijeti na solemnizaciju javnom bilježniku te snositi javnobilježničke troškove.

VII. Gradonačelnik Grada Pazina zadržava pravo da djelomično ili u cijelosti poništi postupak natječaja i da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu, bez posebnog obrazloženja natjecateljima.

VIII. Pisane ponude na Natječaj sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Pazin – Komisija za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, sa naznakom «ne otvarati, ponuda na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora».

IX. Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 27. ožujka 2017. godine. Natječaj će se objaviti na oglasnim pločama Grada Pazina i na www.pazin.hr. Obavijest o natječaju za zakup poslovnog prostora objaviti će se u tiskovini «Glas Istre».

X. Ponude će se otvoriti u roku od petnaest (15) dana od proteka roka za podnošenje a sudionici natječaja će o rezultatima biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od donošenja Zaključka Gradonačelnika o najpovoljnijim natjecateljima.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI. Poslovni prostori se mogu pogledati svakim radnim danom u uredovno vrijeme za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu.

XII. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo na telefon 635-101.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
KLASA: 372-01/17-01/29
URBROJ: 2163/01-01-01-17-3
Pazin, 17. ožujak 2017.
Gradonačelnik
Renato Krulčić

Započela izrada procjene rizika i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena

U sklopu Life SEC Adapt projekta u koji je Grad Pazin uključen zajedno s istarskim gradovima (Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj), Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom i partnerima iz Italije, Španjolske i Grčke, u četvrtak 16. ožujka 2017. u Gradu Poreču su se sastali hrvatski partneri u svrhu provedbe aktivnosti projekta 60% financiranog sredstvima Europske unije iz programa LIFE. Saznajte više »

Edukacije za poduzetnike “Uvod u poduzetništvo” i Dani otvorenih vrata Tehnološkog inkubatora u Puli

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o u suradnji s Istarskom županijom organizira trodnevno događanje; Dane otvorenih vrata Tehnološkog inkubatora u Puli i seriju edukacija na temu „Uvod u poduzetništvo“ koje će se održati od 21. do 23. ožujka 2017. godine u prostorima Tehnološkog inkubatora Istarske razvojne agencije, na adresi: Zagrebačka 30 u Puli, prema sljedećem programu: Saznajte više »

Predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma iz programa KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

LAG „Središnja Istra“, Turistička zajednica središnje Istre, Razvojna agencija „Srce Istre“ i Udruženje obrtnika Pazin organiziraju predstavljanje mjera Javnog poziva Ministarstva turizma unutar Programa KONKURENTNOST TURISTIČKIH GOSPODARSTVA za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Saznajte više »

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina

Nakon izvršenog bodovanja Prijava pristiglih na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama  dana 14. ožujka 2017. godine utvrdilo je Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina. Istu možete pogledati ovdje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnina

Predstavljena Strategija razvoja sporta i rekreacije: javna rasprava završava 20. ožujka 2017.

Jučer (13.3.2017.) je u Velikoj vijećnici zgrade gradske uprave u Pazinu održano javna rasprava u sklopu sveukupnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom izrade Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina za period od 2017. do 2021. godine na kojoj je sudjelovalo 20-ak zainteresiranih članova pazinskih sportskih klubova i udruga. U uvodnom dijelu savjetovanja Lucijan Ujčić, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, uz Grad Pazin i naručitelja izrade Strategije rekao je kako će ona dati smjernice kako bi cjelokupni pazinski sport napravio korak naprijed.

Saznajte više »

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 16. ožujka 2107. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.