Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za travanj, 2016

Mjesečna arhiva za travanj, 2016

Javni natječaj za prijam u službu -Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Predstojnik Ureda Grada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

1. Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– aktivno znanje engleskog jezika
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ako imaju na odgovarajućim poslovima radni staž od najmanje jedne (1) godine, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem objavljeni su na web-stranici Grada Pazina, www.pazin.hr.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Pazina, www.pazin.hr najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:
– životopis
– presliku diplome
– presliku osobne iskaznice ili domovnice
– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a)
– dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, rješenje)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa, uvjerenja i sl., pisana izjava)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, potvrda, pisana izjava)
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i. 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Ured Grada, Predstojnik, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu».
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Na Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj Natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA:  112-01/16-01/6
URBROJ: 2163/01-04-01-16-1
Pazin, 14. travnja 2016.

Predstojnik
Zoran Sloković,v.r.

 

Napomena:
Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za vođenje projekata i pravne poslove objavljen je u “Narodnim novinama” od 20. travnja 2016. godine.
Poslovi i zadaće radnog mjesta Višeg stručnog suradnika za vođenje projekata i pravne poslove (II. kategorija, 6. klasifikacijski rang) opisani su točki 6. članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 26/15. i 11/16.).
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 21/10. i 39/11.).

Info dan o Europskom socijalnom fondu

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije zajedno organiziraju Info dan o Europskom socijalnom fondu i mogućnostima koje se kroz njega pružaju u Republici Hrvatskoj. Cilj Info dana je predstavljanje natječaja i mogućnosti za dodjelu bespovratnih sredstava u 2016. godini u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Saznajte više »

Potpisan Ugovor o izradi Master plana javne rasvjete

NaslovnaU utorak, 19. travnja 2016. godine, gradonačelnik Renato Krulčić i Zajednica ponuditelja Štedna rasvjeta d.o.o. i Elis inženjering d.o.o. iz Rijeke potpisali su Ugovor o izradi „Projektnih rješenja modernizacije, proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Pazina“.

Saznajte više »

Završna konferencija projekta USEGP

logo 4U ponedjeljak 18. travnja 2016. godine je u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile održana završna konferencija EU projekta Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – USEGP, čija je provedba trajala 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.042.419,00 kuna, a projekt je u ukupnom iznosu financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Provedba projekta trajala je 12 mjeseci, zaključno do 23. travnja 2016. godine. U provedbi projekta sudjelovali su Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, kao nositelj projekta, i projektni partneri labinska, Srednja škola Mate Blažine, Grad Pazin i Udruženje obrtnika Pazin. Saznajte više »

Pokret za radost – glasajmo za Pazin (svaki dan)!

Coca c ola o_projektu_2U okviru ovogodišnjeg izdanja projekta Pokret za radost, Coca-Cola u Hrvatskoj započinje s izgradnjom aktivnih zona diljem Hrvatske, a sa željom da građane potakne na redovito vježbanje i rekreaciju!

O tome koji će gradovi dobiti vježbališta na otvorenome odlučit će sami građani, koji će moći glasovati za svoj grad na mrežnoj stranici www.pokretzaradost.hr od 15. travnja do 1. lipnja 2016.
Priključi se i ti jer svojim glasom možeš utjecati da baš tvoj grad dobije Pokret za radost aktivnu zonu.

Aktivne zone uključivat će sprave za vježbanje kojima će se moći koristiti umirovljenici, tinejdžeri, rekreativci i profesionalni sportaši, odnosno svi zainteresirani za aktivan život i vježbanje na otvorenome.

Saznajte više »

„Boćajmo u školi“

DSC00030I ove će godine, treću sezonu za redom, Zbor trenera Istarskog boćarskog saveza i Istarski boćarski savez prirediti projekt Boćajmo u školi s ciljem populariziranja boćanja i privlačenja što više mladih da se bave boćanjem, ali i prenošenja te kulturne vrijednosti na mlade naraštaje. Cilj je približiti boćanje onim najmlađim generacijama – osnovnoškolcima, koji se obično, na ovome projektu, veliki broj njih, prvi puta susreće sa boćom i boćanjem. Riječ je o svojevrsnim zabavnim igricama, odnosno kako ih naziva Istarski boćarski savez, boćarskim igricama, kroz koje mladi odnosno djeca stječu prva iskustva i susreću se sa temeljnom boćarskom tehnikom, bližanjem i izbijanjem. Saznajte više »

Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš

 

 

ZELENA ČISTKA

Grad Pazin se i ove godine uključio u ekološku i volontersku kampanju „Zelena čistka„, koja se održava kao dio svjetske kampanje „World Celanup 2016“ odnosno globalnog pokreta „Let’s do it world“ (Očistimo svijet) i okuplja aktivne građane  u najvećem  volonterskom projektu u povijesti čovječanstva, a  organizira se u 112 zemalja svijeta.

Cilj akcije je podizanje svijesti građana Hrvatske o njihovoj ulozi u stvaranju i načinu odlaganja otpada te važnosti očuvanja okoliša, a kulminacija kampanje je akcija čišćenja divljih odlagališta koja će se održati 23. travnja 2016. godine. Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike