Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaji

Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 3. stavka 1. točke 3. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/07., 21/09., 19/10. i 22/12.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Pazina

I. Daje se u zakup prikupljanjem pismenih ponuda:

1. Poslovni prostor u prizemlju zgrade u ulici Stari trg 1, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u II. zoni, izgrađenoj na k.č. br. 193 zgr. (N.I.2506) upisanoj u z.k.ul.br.900 K.O. Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 53,30 m2. Poslovni prostor ima energetski razred F.

2. Poslovni prostor u prizemlju zgrade na Starom trgu 6, Pazin, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u II. zoni, izgrađenoj na k.č.984/1 zgr. (N.I.k.č.1657/2), upisanoj u z.k.ul.br.2161, k.o.Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 16,48 m2. Poslovni prostor ima energetski razred G.

3. Poslovni prostor u prizemlju zgrade u ulici Prilaz Kaštelu 3, Pazin, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u III. zoni, izgrađenoj na br.175/1 zgr. (N.I.k.č.1684) upisanoj u z.k.ul.br.3332 K.O. Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 46,49 m2. Poslovni prostor ima energetski razred E.

4. Poslovni prostor u prizemlju zgrade na Hrvatskom trgu 6a, Pazin, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u III. zoni, izgrađenoj na br.120/1 zgr. (N.I.k.č.1568) upisanoj u z.k.ul.br.3332 K.O. Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 27,36 m2. Poslovni prostor ima energetski razred F.
Prvenstvo na natječaju za navedeni poslovni prostor imaju djelatnosti GRUPE IV.

GRUPE djelatnosti:
GRUPA I. – ugostiteljska djelatnost, osiguravajuća društva,
agencije, igre na sreću
GRUPA II. – trgovina prehrambenih proizvoda, butici, cvjećarne, uredski prostori
GRUPA III. – ostala trgovina (osim iz Grupe II.)
GRUPA IV. – obrtničke djelatnosti i osobne usluge
GRUPA V. – djelatnosti zdravstva, odgoja, obrazovanja, kulture, informiranja

Početni iznos zakupnine za I.zonu:
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA I. je 70,05 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA II. je 60,90 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA III. je 50,75 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA IV. je 40,60 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA V. je 30,45 kn/m2 mjesečno

Početni iznos zakupnine za II.zonu:
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA I. je 35,52 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA II. je 30,45 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA III. je 25,37 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA IV. je 20,30 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA V. je 15,22 kn/m2 mjesečno

Početni iznos zakupnine za III.zonu:
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA I. je 17,75 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA II. je 15,22 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA III. je 12,68 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA IV. je 10,15 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA V. je 7,61 kn/m2 mjesečno

II. Početni iznos zakupnine utvrđen je kao početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor po m2.
U iznos zakupnine nisu uračunati režijski troškovi (grijanje, električna energija, voda, telefon, odvoz smeća i dr.) niti druga davanja (komunalna naknada) i porezi (PDV).
Zakupnina se plaća na temelju dostavljenog računa ili uplatnice.
Ugovorena zakupnina u kunama u odgovarajućoj protuvrijednosti EUR-a na dan zaključenja Ugovora usklađuje se sa promjenama tečaja EUR bez izmjene ugovora o zakupu, kada se poveća tečaj EUR za više od 5% u odnosu na tečaj kune koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.
Odnos kune prema EUR utvrđuje se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.
Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana narednog mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja.
Ako se za vrijeme trajanja Ugovora, zbog izmjene propisa na temelju kojih se određuje zakupnina ili zbog odluke nadležnih tijela, promijeni visina zakupnine, zakupnik će plaćati tako izmijenjenu zakupninu bez izmjene ugovora a na temelju izračuna i obavijesti zakupodavca.

III. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina. Protekom roka zakupci, koji u potpunosti izvršavaju obveze iz ugovora o zakupu, ostvarit će pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu bez javnog natječaja.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Uređenje kao i održavanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti u cijelosti tereti zakupnika bez prava na povrat troškova. Za slučaj investicijskog ulaganja u poslovni prostor potrebna je prethodna suglasnost zakupodavca o čemu će se zaključiti poseban ugovor.
U posjed poslovnog prostora zakupnik stupa odmah po potpisu ugovora o zakupu.
Ugovor o zakupu je najpovoljniji ponuditelj dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od poziva Zakupodavca.

IV. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je ponuđeni najviši iznos mjesečne zakupnine po m2.

V. Pravo na podnošenje pisane ponude za obavljanje namijenjene djelatnosti imaju poslovno sposobne fizičke osobe-državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH.

Pisana ponuda mora sadržavati:

a) – za fizičke osobe – ime i prezime, prebivalište, dokaz o državljanstvu, OIB,
– za obrtnike – obrtnicu, Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga obrta ne stariju od 7 dana, OIB,
– za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi za zastupanje i rješenje o upisu u sudski registar, Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga                                                tvrtke ne stariju od 7 dana, OIB,

/svi s dokazom – odobrenjem, rješenjem, upisom- da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja – trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status/

b) iznos ponuđene mjesečne zakupnine po m2,

c) dokaz o uplaćenom garantnom pologu,
(kopija virmana, e-izlist, uplatnica i sl.)
/garantni polog se uplaćuje u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiro-račun Grada Pazina – Proračun IBAN HR7823400091832100002 PBZ, poziv na broj HR68-7811-OIB, sa naznakom »garantni polog- natječaj za zakup»; izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem; po zaključenju ugovora o zakupu garantni polog se uračunava u zakupninu/

d) broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa natjecatelju koji ne uspije na natječaju,

e) dokaz o podmirenju svih obveza po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pazinu,
(potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina),
/neće se razmatrati ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Pazinu ni ponude ponuditelja koji u vlasništvu imaju druge tvrtke i(li) obrte koji imaju dugovanja prema Gradu Pazinu/,

f) izjavu ponuditelja kojom:
– prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup;
– preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja   bez osnova i poslovodstva bez naloga,
– će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu pružiti Gradu Pazinu instrument osiguranja plaćanja javnobilježnički ovjerenu običnu zadužnicu u visini šestomjesečnog iznosa ugovorene zakupnine.

VI. Ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava kojom stranke suglasno utvrđuju da Zakupodavac može temeljem ugovora o zakupu izvršiti neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini Zakupnika radi naplate dužne zakupnine odnosno pokrenuti ovršni postupak radi raskida – otkaza ugovora i predaje poslovnog prostora Zakupodavcu.
Zakupnik je dužan ugovor o zakupu podnijeti na solemnizaciju javnom bilježniku te snositi javnobilježničke troškove.

VII. Gradonačelnik Grada Pazina zadržava pravo da djelomično ili u cijelosti poništi postupak natječaja i da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu, bez posebnog obrazloženja natjecateljima.

VIII. Pisane ponude na Natječaj sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Pazin – Komisija za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, sa naznakom «ne otvarati, ponuda na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora».

IX. Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 9. ožujka 2017. godine. Natječaj će se objaviti na oglasnim pločama Grada Pazina i na www.pazin.hr. Obavijest o natječaju za zakup poslovnog prostora objaviti će se u tiskovini «Glas Istre».

X. Ponude će se otvoriti u roku od petnaest (15) dana od proteka roka za podnošenje a sudionici natječaja će o rezultatima biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od donošenja Zaključka Gradonačelnika o najpovoljnijim natjecateljima.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI. Poslovni prostori se mogu pogledati svakim radnim danom u uredovno vrijeme za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu.

XII. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo na telefon 635-101.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

KLASA: 372-01/17-01/04
URBROJ: 2163/01-01-01-17-3
Pazin, 24. veljače 2017.

Gradonačelnik
Renato Krulčić,v.r.

Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2017. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 59/16.) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, raspisuje Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2017. godini.  Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja (28. veljače 2017.).  Saznajte više »

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Pravilnik) (Službene novine Grada Pazina broj 48/2016.), gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja (25. veljače 2017.).

Saznajte više »

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica razvojnih projekata u Razvojnoj agenciji “Srce Istre”

VODITELJ RAZVOJNIH PROJEKATA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Voditelj razvojnih projekata provodi pripremu i provođenje EU i nacionalnih projekata u kojima sudjeluje Razvojna agencija “Srce Istre” i pomaže u pripremi EU i nacionalnih projekata za poduzetnike i druge korisnike usluga Razvoje agencije, te pruža savjetodavne usluge poduzetnicima i drugi zainteresiranim korisnicima.

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – 30 mjeseci, uz probni rad od 6 mjeseci.

OSNOVNI ZADACI:

 • pomoćnik je direktorice društva
 • planira i programira poslovanje Razvojne agencije
 • samostalno upravlja procesima u sklopu provođenja EU i nacionalnih projekata
 • inicira nove programe i projekte s drugim institucijama na internacionalnom, državnom, regionalnom ili lokalnom nivou
 • koordinira sve EU i nacionalne projekte unutar Razvojne agencije
 • mjeri učinke provedbe EU i nacionalnih projekata
 • kontaktira s poslovnim partnerima i partnerskim institucijama i drugim relevantnim dionicima
 • kreira promidžbene aktivnosti te aktivno promiče identitet, misiju i viziju Razvojne agencije
 • sudjeluje u radnim skupinama i povjerenstvima
 • prenosi znanje i primjere dobre prakse
 • priprema i provodi EU i nacionalne projekte
 • Obavlja sve druge poslove koje mu naloži direktorica društva

 

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

 • Najmanje završen sveučilišni diplomski studij
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva
 • Iskustvo u samostalnoj pripremi i provođenju EU projekata
 • Visoka motiviranost i usmjerenost na rezultate
 • Razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada na računalu
 • Iskustvo u radu s poduzetnicima
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:

 • životopis u Europass formatu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika Ugovora o radu ili Potvrda Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje)
 • Ostali dokazi po potrebi

 

Kandidat prilaže uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail:  maja.stranic-grah@pazin.hr s naznakom „Prijava za radno mjesto Voditelj razvojnih projekata“.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je do 12.01.2017. godine.

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje pročelnika/pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca. 

Uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke,

– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje

Upravnim odjelom za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

 Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima – članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a rodni izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Na Natječaj se mogu prijaviti i osobe koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od godine dana od dana imenovanja.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili pravne struke.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči gradske uprave (Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin) i internetskim stranicama Grada Pazina, www.pazin.hr najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem dostupni su na internetskim stranicama Grada Pazina, www.pazin.hr. 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet (5) godina (preslika potvrde, rješenja, ugovora o radu, odnosno drugog dokumenta) iz kojeg je razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,

– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a),

– vlastoručno potpisanu izjavu kojom kandidat dokazuje da ima organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), a za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,

– uvjerenje o nekažnjavanju kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – original, ne starije od tri (3) mjeseca,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za imenovanje ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod imenovanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja podnose se u roku od 15 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Pazin, Gradonačelnik, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom »Natječaj za pročelnika«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na ovaj Natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani da dopune prijavu. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/10

URBROJ: 2163/01-01-01-16-1

Pazin, 19. srpnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Pazina

Renato Krulčić

 

Napomena: Javni natječaj za prijam u službu Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo objavljen je u “Narodnim novinama” broj 68 od 22. srpnja 2016. godine. Poslovi i zadaće radnog mjesta Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo (I. kategorija, 1. klasifikacijski rang) opisani su u članku 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/16.). Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Pazina broj 21/10. i 39/11.).

 

 

Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 8. Odluke o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/00. i 27/09.), Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Natječaj  za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina2016.doc

Saznajte više »

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) te članaka 29. i 46. Statuta Turističke zajednice središnje Istre („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/10), Turističko vijeće Turističke zajednice središnje Istre objavljuje

N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

I. Direktor/direktorica Turističkog ureda mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane u članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 42/14 i 114/14):
Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.